นายกวินร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขา กช. ส่งตั๋วแลกเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบากงวิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกวินร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบตั๋วแลกเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบากงวิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียนทั้ง 3 คน จึงให้ความช่วยเหลือดังนี้ เด็กหญิงนูรซาอิดะห์ อะลี ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2,000 บาท เด็กชายลุกมาน อะลี ศึกษาชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1,000 บาท และเด็กหญิงนูรซูฮัยดา อะลี ศึกษาชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

การเข้าชม 276 ครั้ง

X