กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งทางสโมสรลูกเสืออัสสลามร่วมกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ จัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 lslamic Private School International Scouts Camp 1 (IPSIS CAMP ) ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีตัวแทนลูกเสือจากประเทศไทย มาเลเชีย และอินโดนีเชีย จำนวน 1,345 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักทักษะชีวิต ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการรวมกลุ่มที่หลากหลายและมีทัศนคติที่ดีในกิจกรรมลูกเสือตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกเสือในกลุ่มประเทศอาเซียน

การเข้าชม 625 ครั้ง

X