พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2562

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การเข้าชม 499 ครั้ง

X