สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม 5 ส.

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและเอื้อต่อการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแบบบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 454 ครั้ง

X