สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายธีรัช นิสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมประชุมประชาคมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 428 ครั้ง

X