ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร สช.จังหวัดปัตตานี

นายอามีน กะดะแซ

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี

นายอามีน กะดะแซ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
( Director )

นายสุกรี แวมูซอ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นางมัสนะห์ สารี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

X