ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร สช.จังหวัดปัตตานี

นายทรงพล ขวัญชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายสุกรี แวมูซอ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายพนม อินทันแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นางมัสนะห์ สารี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X