แบบฟอร์ม / คำร้อง

กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

- - กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก - -

- กลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

- กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและนิติการ

- - กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก - -

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (แบบ สช. 5)
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร
รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่น ๆ

- รายงานการแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ

สรุปงบหน้าสำหรับตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
หนังสือถอดถอนผู้ช่วยโต๊ะครู
หนังสือถอดถอนผู้ช่วยโต๊ะครู
แบบรายงานการถอดถอนผู้ช่วยโต๊ะครู
รายงานการมอบหมายให้ผู้ช่วยโต๊ะครู (แบบ ป.น.3)
แบบใบลาออกจากการเป็นผู้ช่วยโต๊ะครู (ป.น.5)
แบบข้อมูลประวัติผู้สอน (แบบ ป.น.7)
บัญชีรายชื่อผู้เรียน (แบบ ป.น.8)
บัญชีรายชื่อผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีถอดถอน (แบบ ป.น.11)
บัญชีรายชื่อผู้สอนที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีแต่งตั้งเพิ่มเติม (แบบ ป.น.12)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

- - กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก - -

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

june, 2021

X