แบบฟอร์ม / คำร้อง

กลุ่มอำนวยการ

- งานบริหารงานทั่วไป


- - กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก - -

- การคลังและสินทรัพย์

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


- - กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก - -

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

february, 2020

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X