ข้อมูลสารสนเทศ

Slide 1
0
โรงเรียน (ในระบบ)
6,0
ครู (ในระบบ)
91,0
นักเรียน (ในระบบ)
Slide 1
0
สถานศึกษา (นอกระบบ)
4,0
โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้สอน (นอกระบบ)
70,0
ผู้เรียน (นอกระบบ)

 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

ตารางสรุปข้อมูล จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน จำแนกตามประเภทสถานศึกษา รายอำเภอ ปีการศึกษา 2563
1. ตารางข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2563
2. ตารางข้อมูลครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2563
3. สรุปยอดนักเรียน 10 สิงหาคม 2563
4. ตารางสรุปข้อมูลสารสนเทศ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2563
5. ตารางข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีการศึกษา 2563
6. ตารางสรุปข้อมูลสารสนเทศ ประเภทศูนย์ฯ (ตาดีกา) ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2563
7. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ฯ (ตาดีกา) ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2563
8. ตารางสรุปข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว (มาตรา 15(2)) ปีการศึกษา 2563
9. ตารางข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว (มาตรา 15(2)) ปีการศึกษา 2563
10. ตารางสรุปข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ แต่ละประเภท ปีการศึกษา 2563
11. ตารางข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ แต่ละประเภท ปีการศึกษา 2563
12. ตารางจำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

june, 2021

X