กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

 พระราชบัญญัติ

พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
พรบ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481
พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการส่งเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
ระเบียบ กช ว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างปลอดภัย พ.ศ.2547
ระเบียบ กช ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557
ระเบียบ กช ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคณะการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557
ระเบียบ กช ว่าด้วยคูณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ.2551
ระเบียบ กช ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2556
ระเบียบ กช ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2553
ระเบียบ กช ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
ระเบียบ กช ว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ระเบียบ กช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทํางาน พ.ศ.2551
ระเบียบ กช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทํางาน พ.ศ.2551
ระเบียบ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ.2555
ระเบียบ กช ว่าด้วยการจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2556
ระเบียบ กช ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองการทํางานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2547
ระเบียบ กช ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.2553
ระเบียบ กช ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555
ระเบียบ กช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนญาตและผู้แทนครู เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553
กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555
กฏกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553

ประกาศ

ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558
ประกาศ กช เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประกาศ กช เรื่อง กําหนดอัตราผลตอบแทนของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2552
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดต้้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. 2555
ประกาศ กช เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ
ประกาศ กช เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กช เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
ประกาศ กช เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดจํานวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ด้านการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2557
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประกาศ กช เรื่อง กําหนดอัตราผลตอบแทนของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2552
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2557
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนเอกชน
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ. 2555
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

march, 2021

X