เอกสารประกอบการอบรม

ที่ หัวข้อการอบรม Download
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล - 22 พฤษภาคม 2562
2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (อบรมบุคลากรในโรงเรียนเอกชน) - 04 เมษายน 2562

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

กันยายน, 2019

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19ก.ย.(ก.ย. 19)5:00 น.22(ก.ย. 22)12:00 น.การอบรมพัฒนากระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดของบุคลากรในองค์กรตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X