เอกสารประกอบการอบรม

ที่ หัวข้อการอบรม Download
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล - 22 พฤษภาคม 2562
2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (อบรมบุคลากรในโรงเรียนเอกชน) - 04 เมษายน 2562

X