เอกสารประกอบการอบรม

ที่ หัวข้อการอบรม Download
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล - 22 พฤษภาคม 2562
2 โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (อบรมบุคลากรในโรงเรียนเอกชน) - 04 เมษายน 2562

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม สช.ปัตตานี

june, 2020

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X