การคลังและสินทรัพย์

นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้างานบริหารการคลังและสินทรัพย์

นางสาวฮามีดะห์ สุหลง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมารนี ยายอ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชลธิรา สุมารสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาพร ศรีภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัสมะห์ มะแซ
นักวิชาการพัสดุ

นายเฉลิมพล ทองขาว
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเจะกอลีเยาะ มะสาอิ
นักจัดการงานทั่วไป

X