งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวทัชวารา มิน่าวัง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นายอาดัม อาแว
นักทรัพยากรบุคคล

นายพรประสิทธิ์ มณีบัว
นักทรัพยากรบุคคล

นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวนูรียา มะมิงจิ
นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัทธ์ ศรีวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสราภรณ์ สงวาริน
นักจัดการงานทั่วไป

นายมะรูดิง ยามิง
นักจัดการงานทั่วไป

นายนิซาปรี ลาเต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไป

นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม
นิติกร

X