ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X