กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายชญานินทร์ อีซอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ
นักวิชาการศึกษา

นายสุไลมาน อาแว
นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉัฐิมา เจริญสุข
นักวิชาการศึกษา

นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกอร สุจินรัตน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุติมา จรจิตต์
นักวิชาการศึกษา

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X