กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายอาลีฟ ปัตนกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวดีญานา อิสามะ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโนรีซัน อุมา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมัสโสม เจะอูมา
นักวิชาการศึกษา

นางฮามีดะห์ ดาลอ
นักวิชาการศึกษา

นายคาริม สะมะแอ
นักวิชาการศึกษา

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X