การคลังและสินทรัพย์

นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง
หัวหน้าบริหารงานการคลังและสินทรัพย์

นางสาวฮามีดะห์ สุหลง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาพร ศรีภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเจะกอลีเยาะ มะสาอิ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเฉลิมพล ทองขาว
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมารณี ยายอ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัสมะ มะแซ
นักวิชาการพัสดุ

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X