งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวทัชวารา มิน่าวัง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นายอาดัม อาแว
นักทรัพยากรบุคคล

นายพรประสิทธิ์ มณีบัว
นักทรัพยากรบุคคล

นายธนัตถ์ ศรีวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนูรียา มะมิงจิ
นักจัดการงานทั่วไป

นายมะรูดิง ยามิง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสราภรณ์ สงวาริน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม
นิติกร

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X