กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นางสาวซาลีฮา อาแว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยูโซฟ หมัดบินเฮด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสารีนา ยีมาแน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรัช นิสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X