ผู้บริหาร

นายทรงพล ขวัญชื่น
ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี

นายสุกรี แวมูซอ
รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี

นายพนม อินทันแก้ว
รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี

นางมัสนะห์ สารี
รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X