วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
  2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในทุกกลุ่มเป้าหมาย
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อสังคมสันติสุข
  4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X