ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบนิเทศ ติดตาม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้แก่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มาเพื่อสำหรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงานฯ และประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถานศึกษาเอกชนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, จังหวัดปัตตานี

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อีกทั้งสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 คน

การเข้าชม 787 ครั้ง

X