สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน และผลักดันให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลใน วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เวลา 08.00 – 16.00 น.

หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถร่วมส่งบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดของท่าน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนละ 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.aksorn.com/roadshow2018/ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ

  1. คุณวิเลิศ จันทน้อย vilert@aksorn.com โทร 081 308 5320
  2. คุณบาฮาอูดิน ตาเล๊ะ baha-udin@aksorn.com โทร 084 857 9004
  3. คุณโมฮัมมัดรูสดี แวกามา mohammadrusadee@aksorn.com โทร 086 693 3595

การเข้าชม 111 ครั้ง

X