การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2

ด้วยปัจจุบันการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ระดับเยาวชน เพราะเป็นการปลูกฝังให้้รักการออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก ๆ กีฬาเป็นที่นิยมเล่นกันแพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถพัฒนาร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ กีฬายังทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีระเบียบวินัย รวมถึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับโอกาสด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น การศึกษา การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกชักจูงเข้าสู่อบายมุข การใช้สารเสพติด และการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตซอล นักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การรับสมัคร

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถาบันการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่รับสมัคร ดังนี้

  • จังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532300, 073-532151
  • จังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-460077, 073-460079
  • จังหวัดยะลา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เลขที่ 12 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-211707
  • จังหวัดสตูล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เลขที่ 884 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 073-721380
  • จังหวัดสงขลา (เฉพาะอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอสะเดา) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ถนนเพชรเกษม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-337341-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารโครงการ
ปฏิทินดำเนินโครงการ

การเข้าชม 91 ครั้ง

X