จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)”

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 (3/2562) ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เรื่อง พายุปาบึก (PABUK) ได้ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อยปาบึก (PABUK) ซึ่งทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร ระหว่างวันที่ 1 – 5 มกราคม 2562 มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” โดยมีสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ ดังนี้

1. ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 6286352, 02 6286340, 02 2817173, 02 2802858 โทรสาร 02 2804272

2. ส่วนภูมิภาค มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

2.1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7545 0964-5 โทรสาร 0 7545 0957

2.2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง
โทรศัพท์ 0 7621 2229, 0 7622 2800 โทรสาร ต่อ 102

2.3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
โทรศัพท์ 0 7321 6129 โทรสาร 0 7321 2323

Wind map & weather forecast

มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)”

มาตรการป้องกัน

เป็นการเตรียมรับมือเพื่อลดความเสียในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน – นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานศึกษา

1. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” จาก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแจ้งเตือนต่อครู นักเรียน – นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” พร้อมทั้งให้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์
3. เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในที่ปลอดภัย
4. สถานศึกษาเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสารเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
5. สถานศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเดินทางของนักเรียน – นักศึกษา โดยให้เน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องสั่งปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารสถานศึกษา
6. จัดเตรียมที่พักพิงในกรณีจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ
7. สำรวจและซ่อมแซม อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า – ประปา ให้มีความพร้อมต่อการรับสถานการณ์

มาตรการบรรเทา

เป็นการช่วยเหลือเยียวยา และรายงานผลกระทบในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ ต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” กระทรวงศึกษาธิการ

1. สำรวจความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน – นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานศึกษา
2. ประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
3. จัดศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
4. จัด อาชีวะอาสา ลูกเสือจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
5. รายงานข้อมูลความเสียหายและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
6. จัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การเข้าชม 76 ครั้ง

X