สช.จ.ปัตตานี จัดงานวันครู ประจำปี 2562

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อ่านสารวันครู ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันครูในครั้งนี้

ครูเป็นบุคลากรสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ อีกทั้งต้องปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน และค่านิยม อันดีงามของสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นครู ดังนั้นครูถือเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์ทั้งหลาย เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความเคารพต่อครู และเชิดชูเกียรติครู ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภากำหนดให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู”

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี จึงจัดโครงการเชิดชูเกียรติครูประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
– เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
– เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
– เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่มีผลงานดีเด่น

สำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้ ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชน ดังนี้

– ครู ผู้สอนศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 68 ราย
– ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ “ครูดี ศรี จชต.” ประจำปี 2561 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 ราย
– โรงเรียนเอกชนดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ระดับประถมศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน

การเข้าชม 298 ครั้ง

X