ผลการแข่งขัน “มหกรรมวิชาการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี” ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิชาการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน “มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 26 กิจกรรม ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การโต้วาทีเป็นภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี

กิจกรรมที่ 2 การบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนประสานวิทยา อำเภอยะรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ

กิจกรรมที่ 3 การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนฮั้วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 3 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก

กิจกรรมที่ 4 การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสามารถดีวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา อำเภอยะรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 2 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

กิจกรรมที่ 5 การคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอัลอิสลามมียะวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมืองปัตตานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน อำเภอสายบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนกูตงวิทยา อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ อำเภอเมือง

กิจกรรมที่ 6 การวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 3 โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม อำเภอยะรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 3 โรงเรียนซอลีฮียะห์ อำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมที่ 7 การจัดสวนถาด

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอารยธรรมศาสน์ อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจ้องฮั้ว อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนพิทยาคาร อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ อำเภอเมืองปัตตานี

กิจกรรมที่ 8 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 2 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี

กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ อำเภอยะหริ่ง และโรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ

กิจกรรมที่ 10 การสร้าง Webpage ประเภท Web Edition

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 3 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง

กิจกรรมที่ 11 การสร้าง Webpage ประเภท Application

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

กิจกรรมที่ 12 การประกวดแข่งขันคหกรรม (ประเภทอาหาร)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนเอกภาพพัฒนา อำเภอยะรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ อำเภอทุ่งยางแดง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี

กิจกรรมที่ 13 การประกวดการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมที่ 14 ตอบปัญหาอิสลามศึกษาเป็นภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ อำเภอยะหริ่ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอัลอิสลามียะฮ์วิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง

กิจกรรมที่ 15 การขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ อำเภอทุ่งยางแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสน์อิสลาม อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนวัฒนาอิสลาม อำเภอยะรัง และ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี

กิจกรรมที่ 16 การท่องจำอัล-กุรอาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสามารถดีวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง

กิจกรรมที่ 17 การบรรยายธรรมเป็นภาษามลายู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี

กิจกรรมที่ 18 การกล่าวสุนทรพจน์

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนฮั่วหนำวิทยามูลนิธิ อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี

กิจกรรมที่ 19 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา อำเภอยะหริ่ง

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจ้องฮั้ว อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 3 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ

กิจกรรมที่ 20 การประกวดมารยาทไทย

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนฮั้วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนฮั้วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจ้องฮั้ว อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ อำเภอเมืองปัตตานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

กิจกรรมที่ 21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนซอลีฮียะห์ อำเภอโคกโพธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนซอลีฮียะห์ อำเภอโคกโพธิ์

กิจกรรมที่ 22 โครงงานอาชีพ

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนศานติวิทยาโสร่าง อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนดารุลบารอกะฮ์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนรัศมีสถาปนา อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบุรณาการศึกษา อำเภอยะหริ่ง
ลำดับที่ 3 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ

กิจกรรมที่ 23 การแข่งขันแอโรบิค

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา อำเภอสายบุรี
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 3 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมืองปัตตานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

กิจกรรมที่ 24 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจ้องฮั้ว อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนดรุณมุสลิม อำเภอมายอ

กิจกรรมที่ 25 การประกวดร้องเพลงไทยสากล

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์
ลำดับที่ 2 โรงเรียนวรคามินอนุสรน์ อำเภอเมืองปัตตานี
ลำดับที่ 3 โรงเรียนมุสลิมสันติชน อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนศึกษาธรรมวิทยา อำเภอมายอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

– ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน –

กิจกรรมที่ 26 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ลำดับที่ 1 โรงเรียนประสานวิทยา อำเภอยะรัง
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมืองปัตตานี

การเข้าชม 528 ครั้ง

X