สช.จังหวัดปัตตานี เร่งจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เร่งจัดโครงการจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (KM) ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประกอบ มญีโรจน์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดและจัดสรรงบประมาณดำเนินการ “โครงการจัดทำและบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงาน” สำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ บริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสำนักงาน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร แก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันของบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีให้เป็นระบบ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 42 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในสังกัด จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน

การเข้าชม 491 ครั้ง

X