สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าประชุมร่วมกับ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เดินทางมาสำรวจพื้นที่เส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแ่ก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับคณะฯ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 326 ครั้ง

X