โรงเรียนปลอดขยะ / ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดสินโรงเรียนปลอดขยะ / ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งพิจารณาเอกสารที่ได้รับจากโรงเรียน/ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 144 ครั้ง

X