ประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลสถาบันศึกษาปอเนาะและศาสนสถานในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงวัย และคนไร้ที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีกำหนดการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562

การเข้าชม 110 ครั้ง

X