ตรวจสภาพการก่อสร้างโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพการก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 126597/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดำเนินการตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งวดงานที่ 5 – 6 (งวดสุดท้าย) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้อนุมัติให้โรงเรียนศาสนศึกษายืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 21 ห้อง จำนวน 1 หลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 271 ครั้ง

X