โครงการกิจกรรมสัมมนาตาดีกาตักวา ครั้งที่ 4

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.45 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ครูตาดีกาที่ดี” โครงการกิจกรรมสัมมนาตาดีกาตักวา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 ณ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีระ ผดุงสุรทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

การเข้าชม 99 ครั้ง

X