ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารของ โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพการก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 032051/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดำเนินการตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารของ โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ม.ศ.ค. 01/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 งวดงานที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 61 ครั้ง

X