พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 35 ครั้ง

X