ตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงตรวจเยี่ยมการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับปรับปรุง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

การเข้าชม 311 ครั้ง

X