นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มาพบปะ ติดตามการประเมินนักเรียนตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาไทย

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มาพบปะ ติดตามการประเมินนักเรียนตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาไทย ณ โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและจังหวัด ในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยให้แก่โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเข้าชม 234 ครั้ง

X