ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจฯ ณ โรงเรียนวิทยาอิสลาม อำเภอเมือปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้การอนุญาตเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง เรื่องการขออนุญาตใช้อาคารเรียนโรงเรียนวิทยาอิสลาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 412 ครั้ง

X