ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การเข้าชม 132 ครั้ง

X