ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใข้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใข้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 177/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

 

การเข้าชม 242 ครั้ง

X