สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.ปัตตานี โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 จำนวน 31 ราย และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 29 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการนี้ ทรงพระราชทานพระดำรัสความตอนหนี่งว่า ” การดูแลและแนะนำสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาอบรมเยาวชนนั้น เป็นภารกิจที่มีความสำพันธ์เกี่ยวข้องกัน และส่งเสริมกันอย่างมาก ด้วยเหตุว่า ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องชัดเจน กับความรู้ในหลักวิชาอันหนักแน่นกว้างขวาง ต่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้บุคคลสามารถดำเนินชิวิต และประกอบสัมมาชีพได้อย่างผาสุขมั่นคง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนหลักธรรมของศาสนาให้แก่อิสลามิกบริษัท กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน ให้มีความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้สำเร็จผลด้วยดีตลอดมา และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินงานอันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น เพื่อยังความดีความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของบุคคล ของท้องถิ่น และของชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดผลเพิ่มพูนและยั่งยืนตลอดไป ”


ภาพถ่ายโดย ฟูอัด แวสะแม

ข่าวในพระราชสำนัก

การเข้าชม 482 ครั้ง

X