กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย กกศ.ศสว. จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย กกศ.ศสว. จัดกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ครั้งที่ 1” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาในด้านต่างๆ และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมี ฉก.ปัตตานี, ฉก.สันติสุข, ฉก.ทพ.43, ฉก.ปัตตานี 25, สช.จว.ป.น., สช.อ.หนองจิก, ชค.สันติสุข 107, และ ชค.951 (ผบ.หน่วย หรือผู้แทน) เข้าร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลจากกิจกรรมไปพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

การเข้าชม 203 ครั้ง

X