กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย กกศ.ศสว. จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เจ๊ะฆูตาดีกา ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย กกศ.ศสว. จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์ เจ๊ะฆูตาดีกา ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการดำรงและพัฒนาสัมพันธ์อันดี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดยสันติวิธี รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ นโยบายรัฐ และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมี ฉก.ปัตตานี, ฉก.ปัตตานี 25, สช.จว.ป.น., และ สช.อ.เมืองปัตตานี (ผบ.หน่วย หรือผู้แทน) ร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เจ๊ะฆูตาดีกา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลจากกิจกรรมไปพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

การเข้าชม 91 ครั้ง

X