พิธีปิดค่ายวิทย์-คณิต / ค่ายบ่มเพาะแพทย์-พยาบาล โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายวิทย์-คณิต / ค่ายบ่มเพาะแพทย์-พยาบาล” โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดโครงการ “ค่ายวิทย์-คณิต / ค่ายบ่มเพาะแพทย์-พยาบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเป็นครูและนักเรียน จำนวน 250 คน

การเข้าชม 143 ครั้ง

X