เจ้าหน้าที่ สช.ปัตตานี เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

วันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ สช.ปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด เข้าร่วม “อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 366” โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะวิทยากร จำนวน 14 คน และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาดและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาตนเองและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

การเข้าชม 282 ครั้ง

X