โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐ ณ โรงแรมนูโวซิติ้ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการคลังและสินทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐ” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนูโวซิติ้ กรุงเทพมหานคร

การเข้าชม 183 ครั้ง

X