ผอ.สช.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยม สช.อำเภอพร้อมมอบอินทผาลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาะเระ อำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น และได้มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

การเข้าชม 162 ครั้ง

X