ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียน เพื่อการขยายผลขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียนเพื่อการขยายผลขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุม

การเข้าชม 82 ครั้ง

X