ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขณะนี้ได้เข้าสู่การดำเนินงานในห้วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเรียนภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว เพื่อให้การประมวลข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สามารถดำเนินการจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานหลักและกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบและให้ความช่วยเหลือต่อไป ประกอบกับได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนหน้า) (ศปต.ส่วนหน้า) โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะมารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การเข้าชม 241 ครั้ง

X