สช.ปัตตานี ตรวจติดตามการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้องเรียนและขยายหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตรวจติดตามการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี

การเข้าชม 132 ครั้ง

X