สช.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศการขับเคลื่อนส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 035/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดำเนินการนิเทศการขับเคลื่อนส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การเข้าชม 102 ครั้ง

X